Bitillsyn

Södertörns Biodlare
Bitillsynsmän i vår region:
Nynäshamn Kommun Kristoffer Arvidsson 070 756 41 40

Vi anser att bitillsynen är extraviktig när man har bin i tätortsområde som Stockholm-Södertörn. Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar och kan leda till kvalitetssäkring av produktionen och saluföringen av honung. Ansvarsskyldigheterna regleras också i SBRs författningar.

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för bitillsynen i länen Stockholm,  Gotland, Södermanland, Uppsala och Västmanland. Läs mer här.

Förebyggande, diagnostiserande och rådgivande bitillsyn göres för att hålla våra bin friska och för att vi skall ha möjlighet att fortsätta att vara biodlare. Bitillsyn ska leda till en individuell kompetent bedömning av ditt samhälle och material, där syftet är att du ska få erfaren hjälp och praktiska råd vid eventuell åtgärd.
Vanvård eller missuppfattningar kring sjukdomsbehandlingar kostar bimassa, material, tid, pengar och risk för smittospridning. Bitillsynen bekostas av Länsstyrelsen. Alltså kostnadsfri för biodlaren.

När du köper samhällen/drottningar/biredskap, så tänk på lagen om bitillsyn och församlingsgränser! Din bitillsynsman vet mer -fråga före köp, och ta inte in riskfyllt material i din hembygd! Länk till webbsida där alla utbrott av amerikansk yngelröta i Sverige kontinuerligt läggs upp.

Om du inte anmält uppställningsplats ännu, får du här en direktlänk som gäller för Sthlm. Anmäl också den nya platsen när du flyttar bisamhällen till en ny plats. Om du inte vet din församling kan du söka här.  Alternativt kan man skriva ut en pappersblankett som skickas till: Länsstyrelsen Bitillsyn, Att:Enheten för lantbruk och livsmedel  Sofia Ståhle (tel 010-223 15 84) Box 22067, 104 22 STOCKHOLM

Biodlarens uppgiftsskyldighet SJVFS 2002:46 Saknr Y 12 50 § Innehavare av bisamhälle skall i anmälan till länsstyrelsen vart tredje år räknat från år 1994 senast den 31 mars uppge var bisamhälle är stadigvarande/tillfälligt uppställd. Den som startar eller övertar biodling skall göra anmälan enligt första stycket när verksamheten påbörjas. Alla biodlare har anmälningsplikt om uppställningsplats  av bisamhällen och när de upptäcker följande i sina bikupor: Amerikansk yngelröta, Varroa, Lilla kupskalbaggen och Tropilaelaps-kvalstret. Vid osäkerhet kontakta aktuell bitillsynsman. Läs mer

Vaxkakor och vaxavfall får utan tillstånd flyttas för omsmältning under tiden 1 oktober– 31 mars. Mer om vax här.
Tänk på att förvara bikupor som inte längre används så att bin inte kommer åt dem. Detsamma gäller honung, bivax och redskap som det kan finnas honungs/vaxrester på.
Om ett bisamhälle har dött och du inte kan ta hand om det direkt måste du göra så att inte andra bin kan komma in i bikupan där det döda bisamhället finns. Ring bitillsynsmannen om du misstänker sjukdom enl bisjukdomslagen.